Bachelor of Mountain Tourism Management (BMTM) दोस्रो सिमेष्टरको नियमित परिक्षा कार्यक्रम- २०१८ को तालिका