BMTM प्रथम सिमेष्टरको नियमित तथा आंशिक परीक्षा कार्यक्रम–२०१९ को परीक्षा तालिका