छात्रवृतिको नतिजा प्रकाशित गरिएको वारे । प्रकाशित मिति २०७६–०९–१७