BMTM

Some Clips of BMTM Program:

BMTM Semester-wise Course Structure

BMTM Course Detail All Semester

Journal of Tourism and Adventure

प्रयोगात्मक परीक्षा सम्वन्धमा ।

परीक्षा केन्द्र तोकिएको सम्वन्धमा ।

BMTM प्रथम सिमेष्टरको नियमित तथा आंशिक परीक्षा कार्यक्रम–२०१९ को परीक्षा तालिका

BMTM तेस्रो सिमेष्टर नियमित परीक्षा कार्यक्रम – २०१९ को परीक्षा तालिका

Notice for pre-Sem Examination

Odd Semester-2019  को नियमित तथा आँशिक परीक्षा फाराम भर्ने सूचना ।

Final Merit list BMTM-2075

BMTM 2nd Semester Result Publish (Batch-2017)

BMTM प्रवेश परीक्षाको (MAT) नतिजा प्रकाशित तथा अन्तरवार्ता समवन्धि सूचना ।

Admission Open notice for BMTM Programme – 2018

BMTM को प्रवेश परीक्षा (MAT)सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

Notice for admission test

Download BMTM Test Request Form-2018

परीक्षा केन्द्र र परीक्षाको समय तोकिएको सम्वन्धकमा ।

Bachelor of Mountain Tourism Management (BMTM) दोस्रो सिमेष्टरको नियमित परिक्षा कार्यक्रम- २०१८ को तालिका

Notice for Pre-Semester Examination of BMTM

Even Semester -2018  को नियमित परीक्षा फाराम भर्ने सूचना ।

Model Question for BMTM 2nd Semester

Statistics for Managers

Result Published of BMTM

Practical Exam Schedule (BMTM 1st)

Model Question for BMTM 1st Semester

1.Basic Mathematics
2.Computer and IT Fundamentals 3.English-I 
4.Management Information System

 

परीक्षा केन्द्र र परीक्षाको समय तोकिएको सम्वन्धमा ।