भौतिक (Physical) कक्षा संचालन हुने सम्वन्धमा ।

Leave a Reply