ADMISSION OPEN  FOR
2079/080 INTAKE

२०७९/०८० को विद्यार्थी भर्ना फारम भर्ने तरीका

१. कुन विषय पढ्ने ईच्छा छ छान्नुहोस । यस स्कुल मा संचालनहुने कार्यक्रमहरू: 1. Diploma in Hotel Management 2. Diploma in Automobile Engineering 3. Pre-Diploma in Hotel Management

२. सम्वन्धित विषयको लागि आवश्यक न्युनतम GPA र Grade हुनु पर्दछ, यकिन गर्नुहोस ।

Diploma in Hotel Management को लागि मान्यता प्राप्त शिक्षालयबाट प्रवेशिका वा एस.ई.ई. परीक्षामा अनिवार्य गणित, अंग्रेजी र विज्ञान विषयमा न्यूनतम D+ ग्रेड प्राप्त वा परिषदबाट संचालन हुने कार्यक्रमसंग सम्बन्धित तोकिएका प्राविधिक एस.एल.सी./प्रि डिप्लोमाको कुल पूर्णाङ्कमा ६८.३३ प्रतिशत अंक प्राप्त ।

Diploma in Automobile Engineering को लागि मान्यता प्राप्त शिक्षालयबाट प्रवेशिका वा एस.ई.ई. परीक्षामा अनिवार्य गणित र विज्ञानमा न्यूनतम C ग्रेड र अंग्रेजी विषयमा न्यूनतम D+ ग्रेड प्राप्त वा परिषदबाट संचालन हुने कार्यक्रमसंग सम्बन्धित तोकिएका प्राविधिक एस.एल.सी./प्रि डिप्लोमाको कुल पूर्णाङ्कमा ६८.३३ प्रतिशत अंक प्राप्त ।

Pre-Diploma in Hotel Management को लागि एस.ई.ई का सम्पूर्ण विषयको परीक्षामा समावेस भई न्यूनतम ई ग्रेड प्राप्त

३. कुन कोटावाट फारम भर्ने यकिन गर्नुहोस । सो कोटाको लागि आफू उपयुक्त कागजात भए/नभएको यकिन गर्नुहोस ।

४. फारम download गर्नुहोस ।

CLICK HERE TO DOWNLOAD Diploma Level Full Fee Paying-Open Quota form

CLICK HERE TO DOWNLOAD Diploma level Full fee paying-Lashit barga quota form

CLICK HERE TO DOWNLOAD Diploma Level Full fee paying-TSLC Quota form

CLICK HERE TO DOWNLOAD Pre-diploma Open Quata.pdf

CLICK HERE TO DOWNLOAD Pre-diploma Application from Lakshit Berga quota.pdf

५. फारममा स्पष्टसंग विवरण लेख्नुहोस ।

६. विवरण भरेको फारम र आवश्यक कागजातहरु Scan गर्नुहोस् ।

क) SLC वा SEE को मार्कसिट, चारित्रिक प्रमाणपत्र, नागरिकता प्रमाणपत्र वा जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
ख) SLC वा SEE को मार्कसिट र चारित्रिक प्रमाणपत्र ननिकालेकाको हकमा SEE को NET बाट निकालेको मार्कसिट र SEE को प्रवेशपत्रको प्रतिलिपी ।
ग) आरक्षित वा सहुलियत कोटामा फाराम भर्नेहरुले सम्वन्धित निकायको सिफारिस पत्रको प्रतिलिपी अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने ।
घ) 35 MM X 45 Mm Size को २ प्रती रंगिन फोटो ।

७. यस पोखरा प्राविधिक शिक्षालयको नाममा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक महेन्द्रपुल, पोखरा शाखाको खाता न. ३४३०१००००६४६६००१ मा रु १५०० (पन्द्र सय ) डिप्लोमाको लागि र रु ५०० (पच सय ) प्रि डिप्लोमाको लागि जम्मा गरेको भौचर पनि Scan गर्नुहोस । र उक्त सककल भौचर पछि शिक्षालयमा पेश गर्नुपर्ने छ ।

८. बैंकको भौचर को Scan र फारम तथा आवश्यक कागजातहरु Scan गरि यस शिक्षालयका email – ptspokhara@gmail.com मा send गर्नुहोस र यस शिक्षालयको फोन ०६१-५७८०४० वा ०६१-५७२०४० मा फोनगरि जानकारि गराउनुहोस।

९. तपांईको Email हामिलाई प्राप्त हूनासाथ Document हरु Verify गरेर तपांइहरुलाई खवर गर्नेछौं ।

१०. Diploma र Pre-Diploma को फाराम बुझाउने अन्तिम मिति २०७९ भादौ ९ गते सम्म

११. प्रवेश परीक्षा सञ्चालन हुने मितिः २०७९ भादौ १७ गते दिउसो ३ बजे

१२. सहुलियत शुल्क कोटामा फाराम भर्नेहरुले Open Quota को फाराम भर्ने र फाराममा टांसेको फोटोको तल पट्टि कुन कोटामा भर्न चाहेको हो हातले कोटा लेख्नुपर्ने छ । फाराम भर्न नवुझेमा यस शिक्षालयको फोन ०६१-५७८०४० र ०६१-५७२०४० मा सम्पर्क गर्नुहोला ।

१३. तपाई शिक्षायल नजिक हुनु हुन्छ भने शिक्षालयमा आई फारम भर्नुहोस । बिस्तृत जानकारिको लागि पोखरा प्राविधिक शिक्षालय मा सम्पर्क गर्नुहोला:

🏠: Phulbari-12, Pokhara, Kaski
☎️: 061-578040, 572040
📧: ptspokhara@gmail.com