BMTM सातौँ मिमेष्टरको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सम्बन्धमा ।

Leave a Reply