दिवा सत्र(कक्षा ११ र १२ विज्ञान संकाय बाहेक) को पठनपाठन संञ्चालन नहुने सम्बन्धमा ।

Continue Reading दिवा सत्र(कक्षा ११ र १२ विज्ञान संकाय बाहेक) को पठनपाठन संञ्चालन नहुने सम्बन्धमा ।